WWW.DUMEDU.LT PRIVATUMO POLITIKA

 

I skyrius.         BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, taikomas visiems interneto svetainės www.dumedu.lt (toliau - Interneto svetainė) lankytojams, uždarosios akcinės bendrovės „Du Medu“ (toliau - Du Medu) lojalumo programos dalyviams, asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus Du Medu socialinės žiniasklaidos paskyrose (pavyzdžiui, Facebook), asmenims, sutikusiems gauti Du Medu rinkodaros medžiagą, kandidatams, dalyvaujantiems Du Medu atrankose į darbo vietas, asmenims, dalyvaujantiems Du Medu organizuojamose akcijose (toliau – Klientai).

Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, siekia pasinaudoti lojalumo kortele, apsilanko Du Medu socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti Du Medu tiesioginės rinkodaros parnešimus, kreipiasi dėl darbo vietos į Du Medu, apsilanko renginiuose, išreiškia valią dalyvauti Du Medu akcijose.

Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, negali lankytis Interneto svetainėje, negali naudotis lojalumo programa, dalyvauti atrankoje dėl darbo vietos į Du Medu, atlikti aktyvius veiksmus Du Medu socialinių tinklų paskyrose, dalyvauti Du Medu akcijose.

Kliento asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkant Kliento asmens duomenis, Du Medu įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

II skyrius.         DU MEDU DUOMENYS

UAB „Du Medu“, įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 300948606, PVM mokėtojo kodas LT100003367110, buveinės adr. Vytauto g. 10, Purvininkai, Prienų raj, www.dumedu.lt,  tel. +370 630 91586, el. p. prekyba@dumedu.lt Už su asmens duomenimis susijusius klausimus atsakingas atstovas – Agnė Žemgulytė, tel. +370 630 9158.

 

III skyrius.         ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys yra bet kokia Du Medu apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento lojalumo kortelės Du Medu rūšį ir numerį, vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, IP adresą, prisijungimo prie Du Medu interneto puslapio adr. www.dumedu.lt įrenginio identifikavimo duomenis, naršymo istoriją Du Medu interneto puslapyje adr. www.dumedu.lt, atsiskaitymo duomenis (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimo istoriją, PVM sąskaitos faktūros rekvizitus, informaciją apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus, kurią apie Klientus Du Medu renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Du Medu sutikime ar susitarime su Du Medu nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Du Medu susipažįsta Klientui susisiekus su Du Medu socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Du Medu socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

Jei Klientas žino ar įtaria, kad pašalinis asmuo sužinojo Kliento registracijos vardą (elektroninio pašto adresą) ir (ar) slaptažodį, privalo kuo greičiau apie tai pranešti Du Medu elektroniniu paštu: prekyba@dumedu.lt

 

IV skyrius.         DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI. DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS. SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Du Medu yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais nurodytiems tikslams.

Pagal Kliento anketinius duomenis Du Medu lojalumo sistemoje sukuriama unikali lojalumo programos Du Medu dalyvio paskyra, kuri užtikrina Kliento dalyvavimą Du Medu lojalumo programoje, programos privalumų Klientui teikimą ir Kliento teisių įgyvendinimą šioje Politikoje numatytomis sąlygomis.

Pagal Kliento pateiktus anketinius duomenis Du Medu taip pat atpažįsta Klientą kaip atitinkamos Du Medu kortelės turėtoją, kai, pavyzdžiui, Klientas nori atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, Klientas kreipiasi į Du Medu dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt.

Kliento anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) Du Medu taip pat naudoja bendravimo su Klientu tikslais, įskaitant ir atsakymus į Kliento užklausas, pastabas, teikdami Klientui svarbią informaciją apie Du Medu lojalumo programą, jos taisyklių ir (ar) šios Politikos pakeitimus, susisiekdami su Klientu, esant reikalui.

Gavus Du Medu kortelės registracijos asmens duomenų anketą arba sutikimą, laikoma, kad (i) Kliento pateikti anketiniai duomenys yra tikslūs ir teisingi, (ii) Kliento sutikimas yra pateiktas Kliento laisva valia. Jeigu Klientas bus pateikęs neteisingus (netikrus) duomenis, neatnaujins pasikeitusių duomenų, Du Medu gali būti sunku užtikrinti, kad Klientas galės patogiai naudotis visais Du Medu lojalumo programos privalumais, taip pat gali kilti nesklandumų įsigyjant pageidaujamų prekių arba įgyvendinant Kliento teises, o tam tikrais atvejais mes galime būti priversti blokuoti Kliento Du Medu kortelę ir nutraukti Kliento dalyvavimą lojalumo programoje Du Medu (pavyzdžiui, esant poreikiui gauti ar atnaujinti reikalingus Kliento sutikimus).

Duomenų tvarkymo tikslas: Prekių ar paslaugų teikimas, sutarties sudarymas ir vykdymas; Vartotojų aptarnavimas, registravimas ir identifikacija; Vartotojų aptarnavimo ir konsultavimo telefonu kokybės užtikrinimas;
Tvarkomi asmens duomenys: Asmens vardas, pavardė, lytis, elektroninio pašto adresas, gimimo data, adresas, telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimų istorija, PVM sąskaitos faktūros rekvizitai, informacija apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus, kortelės, pagal kurią gali būti suteikta nuolaida, rūšis ir numeris.

Elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), vardas, pavardė, telefono numeris.

Telefono numeris, telefoninio pokalbio įrašas, pokalbio data, trukmė, telefono numeris, iš kurio ir į kurį buvo skambinta
Duomenų tvarkymo terminas: 10 metų po sutarties sudarymo sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei apskaitos dokumentai; 5 metai kita informacija; 5 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos. 30 dienų
Duomenų tvarkymo pagrindas Sutikimas Sutarties vykdymas Sutikimas

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie Du Medu siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, kt.), Du Medu siųs pasiūlymus dėl Du Medu prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausis nuomonės apie įsigytas prekes, praneš Du Medu naujienas, prekių pardavimo tvarką.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Du Medu tvarko tokius Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, lytį, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (privalomi duomenys, be kurių Du MeduI negalės Klientui siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų); gimimo datą, duomenis, patvirtinančius teisę dalyvauti reklaminėse akcijose.

Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 5 metus po sutikimo gavimo. 

Jei Klientas aktyviai perka Du Medu fizinėse parduotuvėse ar internetu ir Klientas nepareiškė prieštaravimo dėl Du Medu tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, Du Medu siųs pranešimus dėl prekių, kurios yra panašios į Kliento įsigyjamas prekes. Šiuo atveju Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 3 metus po prekės įsigijimo.

Klientas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdamas su Du Medu elektroniniu paštu prekyba@dumedu.lt

Slapukai (cookies). Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Kliento sutikimu Du Medu įrašo į Kliento naršyklę arba standųjį Kliento kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų, naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda Du Medu atskirti Klientą nuo kitų Interneto svetainės naudotojų ir leidžia tobulinti Interneto svetainę. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tokiu būdu Klientas galės pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Klientas negalės naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu.

Du Medu naudoja slapukus:

Absoliučiai būtini slapukai: Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o Du Medu užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai: Šie slapukai leidžia Du Medu atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Du Medu pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

Funkciniai slapukai: Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia Du Medu pateikti   pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

Esant poreikiui, Du Medu taip pat gali naudoti slapukus rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Klientų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.

 

V skyrius.         DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS, PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Du Medu gali atskleisti informaciją apie Klientą savo darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

 Be to, Du Medu gali atskleisti informaciją apie Klientą, jei (i) turi padaryti tai pagal įstatymą; (ii) siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Du Medu asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Kliento įsiskolinimus Du Medu); (iii) ketinant parduoti Du Medu veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Kliento asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui; (iv) pardavus Du Medu veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Kliento asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Privatumo politikoje nurodytas asmens duomenų gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei Klientas pageidauja būti informuotas apie Kliento asmens duomenų gavėjų pokyčius, turi apie tai pranešti Du Medu elektroniniu paštu prekyba@dumedu.lt, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

Du Medu reklaminę informaciją galima gauti/matyti ir tam tikrose telefono programėlėse (Viber ir kt.), taip pat, matyti Du Medu reklamą Google tinkle ir kitose platformose, kurias Klientas pats susieja su savo telefono numeriu ar elektroniniu paštu.

Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėje, Du Medu trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba yra renkama informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Interneto svetaine. Pavyzdžiui, fiksuojami Kliento veiksmai Interneto svetainėje ir nustatomi jo elgesio modeliai. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia, ir kaip ją Du Medu galėtų pagerinti. Du Medu nenustatinėja Klientų asmens tapatybės ir neleidžia to daryti programai „Google Analytics“. Ši informacija apie Kliento naršymą gali būti teikiama ir kitoms trečiosioms šalims, kurios dirba su Du Medu svetainės optimizavimu.

Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/. 

Kai kuri video informacija, į kurią nuoroda pateikta Interneto svetainėje, patalpinta naudojantis „Vimeo“ paslaugomis. Paslaugų teikėjo „Vimeo“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://vimeo.com/privacy.

Visą informaciją, kurią Klientas pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja to socialinio tinklo valdytojas. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia Du Medu pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

 

VI SKYRIUS.         DARBUOTOJŲ ATRANKOS

Du Medu renka ir tvarko kandidatų į darbuotojus gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Kliento pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Kliento sutikimo pagrindu, kurį Klientas išreiškė Du Medu ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą.

Jei Klientas (kandidatas į darbuotojus) nepateiks savo gyvenimo aprašymo ir/ ar motyvacinio laiško, Du Medu negalės įvertinti kandidato į darbuotojus tinkamumo užimti siūlomas pareigas. 

Tuo atveju, jei Klientas neišreiškė savo atskiro sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, to Kliento asmens duomenis Du Medu įsipareigoja ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

 

VII skyrius.         KLIENTŲ TEISĖS DĖL ASSORTI TVARKOMŲ JŲ ASMENS DUOMENŲ

Teisė atšaukti sutikimą. Jei Klientas  pateikė Du Medu aiškų sutikimą dėl jo duomenų tvarkymo, Klientas tą sutikimą gali bet kada atšaukti apie tai pranešdamas elektroninio pašto adresu: prekyba@dumedu.lt. Du Medu nepagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Kliento prašymą dėl Kliento teisių įgyvendinimo. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Du Medu per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Klientą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis. Kai Klientas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai Klientas paprašo ją pateikti kitaip.

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis. Klientas gali bet kada susisiekti su Du Medu ir pasiteirauti, ar Du Medu tvarko kokius nors Kliento asmens duomenis. Jei Du Medu saugo ar bet kokiu būdu naudoja Kliento asmens duomenis, Klientas turi teisę su jais susipažinti. Norėdamas tai padaryti, Klientas pateikia Du Medu rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: prekyba@dumedu.lt, patvirtindamas savo asmens tapatybę.

Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos. Jei Klientas turi kokių nors klausimų apie jo asmens duomenų naudojimą, gali kreiptis į Du Medu šiuo elektroninio pašto adresu: prekyba@dumedu.lt.

Teisė būti pamirštam. Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Klientas turi teisę prašyti, kad Du Medu ištrintų Kliento asmens duomenis. Norėdamas tai padaryti, Klientas pateikia Du Medu rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: prekyba@dumedu.lt, patvirtindamas savo asmens tapatybę.

Kitos teisės. (i) Klientas turi teisę prašyti Du Medu ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju Du Medu gali paprašyti Kliento patvirtinti ištaisytą informaciją; (ii) Klientas turi teisę prašyti Du Medu riboti Kliento asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti; (iii) Klientas turi teisę į duomenų, kuriuos iš Kliento Du Medu gavo Klientui sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą; (iv) Klientas turi teisę nesutikti, kad Du Medu naudotų Kliento asmens duomenis.

 

VIII skyrius.         TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJAI

Jei Klientas mano, kad Kliento, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, Klientas nedelsiant turėtų kreiptis į Du Medu su skundu elektroninio pašto adresu prekyba@dumedu.lt. Tik gavus Kliento skundą, Du Medu įsipareigoja susisiekti su Klientu per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Kliento netenkins, Klienas galės pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

IX skyrius.         IŠLYGOS

Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.

Lankytis trečiosios šalies interneto svetainėse Klientas gali savo paties rizika. Du Medu neprisiima jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės už jose skelbiamą turinį, informacijos tikslumą, jose pateikiamą nuomonę, ar trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.

Du Medu informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies interneto svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Du Medu neprisiima jokios atsakomybės nei už trečiosios šalies interneto svetainėje skelbiamą medžiagą, į kurią Klientas yra nukreipiamas dėl išsamesnės informacijos, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.

Klientas yra atsakingas už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie Du Medu Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Kliento prisijungimo duomenis. Klientas negali atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei Du Medu Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės Kliento prisijungimo duomenimis, Du Medu laiko, kad prisijungė Klientas. Jei Klientas praranda prisijungimo duomenis, Klientas privalo nedelsiant informuoti Du Medu apie tai paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu ir nedelsiant pasikeisti slaptažodį. 

Klientas yra atsakingas, kad Du Medu pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Kliento pateikti duomenys, Klientas turi nedelsdamas Du Medu apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas Du Medu apie tai elektroniniu paštu. Du Medu jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavo Du Medu jiems pasikeitus.

 

X SKYRIUS.         BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Du Medu gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Du Medu Interneto svetainėje. Klientui reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Klientą tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinus Privatumo politiką, Du Medu informuos Klientą apie, Du Medu nuomone, esminius pakeitimus paskelbdamas juos Interneto svetainėje. Jei Klientas prisijungs prie Interneto svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Klientas sutinka su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

2021 08 01