I. Bendrosios nuostatos

 

Šios Du Medu elektroninės parduotuvės (e-parduotuvės), esančios adresu dumedu.lt, taisyklės, toliau – Taisyklės, yra neatskiriama nuotolinės sutarties, kurią šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas – sudarė užsakymo, kurį Pirkėjas pateikė elektroninėje parduotuvėje Du Medu, pagrindu.

Sąvokos:

Du Medu arba  Du Medu e-parduotuvė – tai elektroninė parduotuvė dumedu.lt, kurią Pirkėjas naudoja savo užsakymams pateikti ir kurios savininkė yra UAB Du Medu, juridinio asmens kodas 300948606, buveinės adr. Vytauto g. 10, Purvininkų k., Prienų raj., vykdydama savo ūkinę veiklą Pirkėjui siūlo ir parduoda prekes pagal Taisykles.

Atsiėmimas parduotuvėje– tai Du Medu e-parduotuvėje suformuoto užsakymo atsiėmimas parduotuvėje arba prekių atsiėmimo punkte, kuris yra nurodytas užsakyme ir (arba) Du Medu e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „Prekių Pristatymas“.

Pardavėjas – UAB „Du Medu“, juridinio asmens kodas 300948606, buveinės adr. Vytauto g. 10, Purvininkų k., Prienų raj.

Pirkėjas – asmuo, perkantis DU MEDU e-parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis DU MEDU e-parduotuvės paslaugomis. Pirkti DU MEDU e-parduotuvėje turi teisę tik visiškai veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę DU MEDU e-parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka. Alkoholio prekės parduodamos tik asmenims, sulaukusiems teisės norminiais aktais nustatyto amžiaus, prekių perdavimo metu esantiems blaiviems. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti DU MEDU e-parduotuvėje.

Pristatymas– tai Pirkėjo užsakytų prekių pristatymas Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu, kuris patenka į nustatytą pristatymo zoną vietovėse, kurios nurodytos DU MEDU e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „Prekių Pristatymas“.

Minimali užsakymo suma yra 10 EUR, mažesnės kainos užsakymų neleidžiama pateikti.

Nuotolinė sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia DU MEDU e-parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą (kai Pirkėjas yra pasirinkęs, kad už prekes atsiskaitys užsakymo metu) ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu DU MEDU išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir pradėtas vykdyti. Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai numato, kad tam tikras prekes gali įsigyti tik tokią teisę turintys asmenys (pvz., alkoholinius gėrimus), sutartis tarp Pirkėjo ir DU MEDU dėl tokių prekių pirkimo – pardavimo laikoma sudaryta DU MEDU buveinės adresu nuo to momento, kai DU MEDU (DU MEDU atstovas, kurjeris) atitinkamų prekių pristatymo metu įsitikina (susipažinęs su Pirkėjo (ar kito prekes Pirkėjo adresu atsiimančio pilnamečio asmens) asmens dokumentais ir įvertinęs kitas aplinkybes), kad Pirkėjas (t. y. atitinkamą prekę užsakęs ir jos kainą sumokėjęs asmuo ar juridinio asmens įgaliotas asmuo) ar kitas prekes Pirkėjo adresu atsiimantis pilnametis asmuo turi teisę įsigyti užsakytas prekes. DU MEDU nustačius, kad Pirkėjas ar kitas prekes Pirkėjo adresu atsiimantis asmuo neturi teisės įsigyti užsakytų prekių, sutartis dėl alkoholio ar kitų prekių pardavimo laikoma nesudaryta, šios prekės Pirkėjui (ar kitam prekes Pirkėjo adresu atsiimančiam asmeniui) nėra perduodamos, o už šias prekes sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui per 3 (tris) darbo dienas. Tokiu atveju DU MEDU turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos išskaičiuoti prekių pristatymo išlaidas. Sutartis galioja iki sutarties įvykdymo arba jos nutraukimo Taisyklių ar teisės norminių aktų nustatyta tvarka. Taisyklių pažeidimas gali būti laikomas pagrindu nutraukti nuotolinę sutartį.

Taisyklės yra šalis įpareigojantis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Taisykles, ar išdėstyti Taisykles nauja redakcija, ar Taisykles panaikinti. Apie bet kokius Taisyklių pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo DU MEDU puslapyje metu ir turės iš naujo valią dėl Taisyklių patvirtinimo ar nepatvirtinimo (nepatvirtinimo atveju Pirkėjui neleidžiama pateikti užsakymo). Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių atžvilgiu, kurios buvo užsakytos po Taisyklių pakeitimo.

Ši Taisyklių redakcija galioja nuo 2021 m. liepos 10 d. ir ji pakeičia visas ankstesnes taisyklių redakcijas, kurios galiojo užsakymų DU MEDU e-parduotuvėje atžvilgiu.

DU MEDU e-parduotuvėje užsakymai vykdomi tik vietovėse, kurios nurodytos DU MEDU e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „Prekių Pristatymas“.

Pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, jas suprato ir su jomis sutinka (sutikimas išreiškiamas pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su DU MEDU taisyklėmis ir su jomis sutinku“). Kol Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir su jomis nėra sutikęs, Pirkėjui neleidžiama pateikti užsakymų elektroninėje parduotuvėje dumedu.lt.

Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia DU MEDU e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „KONTAKTAI“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

DU MEDU turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi DU MEDU e-parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas DU MEDU e-parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti DU MEDU e-parduotuvės ar DU MEDU vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, DU MEDU turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas DU MEDU. DU MEDU sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

DU MEDU gali laikinai arba iš viso nutraukti DU MEDU e-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 

 

II. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR Asmens duomenų apsauga

 

Pirkėjas gali naudotis DU MEDU e-parduotuvės paslaugomis ir savo užsakymą pateikti kaip:

Registruotas pirkėjas. Tokiu atveju Pirkėjas DU MEDU e-parduotuvėje turi susikurti Pirkėjo paskyrą naudodamas el. paštą, mobiliojo telefono numerį ir slaptažodį. Jei Pirkėjas pasirenka, kad užsakymas būtų pristatytas konkrečiu adresu, šis adresas turi būti išsaugotas Pirkėjo paskyroje, kad jį būtų galima naudoti būsimiems užsakymams. Norint sukurti Pirkėjo paskyrą, būtina pateikti papildomą informaciją, pavyzdžiui, vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, bei pažymėti komunikacijos nustatymus. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą. Pirkėjas taip pat gali prisijungti per socialinio tinklo Facebook paskyrą. Šiuo atveju Pardavėjui perduodama Pirkėjo vardas (pavadinimas), Pirkėjo nuotrauka ir elektroninio pašto adresas.

Pirkėjas atsako už tai, kad būtų pateikta tiksli ir teisinga bei išsami informacija. Po registracijos visa atsakomybė už tai, kad Pirkėjo slaptažodis nebūtų atskleistas trečiosioms šalims, tenka Pirkėjui. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Už visus veiksmus, kurie buvo įvykdyti naudojantis Pirkėjo paskyra, visa atsakomybė tenka pačiam Pirkėjui. Jei Pirkėjo paskyra naudojasi kitas asmuo, DU MEDU laikys, kad ja naudojasi Pirkėjas. Praradęs prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenis, Pirkėjas privalo apie tai pranešti DU MEDU, paskambindamas DU MEDU e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „KONTAKTAI“ nurodytu telefonu arba nusiųsdamas pranešimą toje pačioje kontaktų skiltyje nurodytu el. pašto adresu.

Pasirinkdamas komunikacijos nustatymus, Pirkėjas pasirenka, ar pageidauja iš DU MEDU gauti pranešimus ir naudingus pasiūlymus Pirkėjui. Pirkėjas gali pats pasirinkti komunikacijos kanalus, kuriais DU MEDU siųstų jam pranešimus arba pasiūlymus. Tuo atveju, jei Pirkėjas pasirenka, kad nori gauti pranešimus ir pasiūlymus, tai reiškia, kad Pirkėjas sutinka, jog DU MEDU jam siųstų pranešimus ir pasiūlymus Pirkėjo pasirinktais komunikacijos kanalais.

Jei Pirkėjas nebepageidauja gauti pranešimų ir pasiūlymų, jis gali pakeisti pranešimų nustatymus savojoje Pirkėjo paskyroje.

Pranešimai apie užsakymo įvykdymą ir paskyros užregistravimą (pavyzdžiui, apie užsakymo patvirtinimą, paskyros registracijos patvirtinimą, sąskaitą-faktūrą, užsakymo atšaukimą) Pirkėjui bus siunčiami ir tuo atveju, jei paskyros nustatymuose Pirkėjas pasirinko, kad nepageidauja gauti pranešimų, nes paminėti pranešimai yra būtini, siekiant įvykdyti užsakymus ir pranešti Pirkėjui apie užsakymo statusą.

DU MEDU turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė DU MEDU, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba DU MEDU veiklos planavimui ir analizei. Pirkėjo asmens duomenys naudojami tam, kad būtų galima nustatyti Pirkėjo ir prekių gavėjo tapatybę, pateikti ir pristatyti užsakymą, parengti sąskaitą-faktūrą, grąžinti sumokėtus pinigus už grąžintas prekes ir permokėtą sumą, administruoti finansines ir kitas iš Taisyklių ir nuotolinės sutarties kylančias prievoles bei užtikrinti kitas DU MEDU e-parduotuvėje suteiktas paslaugas. DU MEDU taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais DU MEDU veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti, tik gavus Pirkėjo sutikimą (t.y. susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su DU MEDU taisyklėmis ir su jomis sutinku“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutarties, įvykdymui arba užsakymo įvykdymui. Duomenys apie DU MEDU e-parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama DU MEDU privatumo politikoje, skelbiamoje DU MEDU e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „Privatumo politika“.

Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.

 

 

III. Pirkėjo teisės

 

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes DU MEDU e-parduotuvėje šių Taisyklių nustatytomis sąlygomis ir konkretaus pirkimo metu DU MEDU e-parduotuvėje taikomomis pardavimo sąlygomis.

Pirkėjas – vartotojas (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2281 straipsnio 2 dalį, vartotojas - fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis), turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, išskyrus tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, išskyrus Taisyklių 23 punkte numatytas išimtis.

Pirkėjo – vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma šioms sutartims:

paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį;

sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos.

Taisyklių 22 punkte nurodytas nuotolinės sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų: kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas – vartotojas ar Pirkėjo – vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: a) jeigu vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; c) jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

Pirkėjas – vartotojas praneša Pardavėjui apie nuotolinės sutarties atsisakymą: a) pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą. Šią formą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija; arba b) pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

Prekės grąžinamos DU MEDU iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą, arba pristatant prekes į DU MEDU fizines parduotuves. Dėl prekių grąžinimo kreiptis DU MEDU e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „KONTAKTAI“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Grąžinamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, DU MEDU turi teisę nepriimti prekės ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos.

Grąžinant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui grąžinamas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis, išskyrus, jei grąžinamos ne visos tuo pačiu apsipirkimu Pirkėjo įsigytos prekės. Pristatymo mokestis grąžinamas kartu su kitomis už grąžinamas prekes DU MEDU Pirkėjui mokamomis sumomis.

Kiti Pirkėjai (juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys verslininkai) sudarytos sutarties gali atsisakyti teisės norminių aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.

 

 

IV. Pirkėjo įsipareigojimai

 

Pirkėjas, naudodamasis DU MEDU e-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pirkėjas privalo šių Taisyklių nustatyta tvarka priimti prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą. 

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų.

Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

 

 

V. Užsakymo vykdymas

 

Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) dienas nuo užsakymo pateikimo momento.

Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas DU MEDU e-parduotuvės interneto svetainės puslapyje „Prekių pristatymas“ ir taikomas prekių užsakymo pateikimo momentu. DU MEDU pasilieka teisę pristatymo mokesčio netaikyti, jei užsakymo suma siekia ir viršija DU MEDU vienašališkai nustatytą tam tikrą užsakymo sumą.

Prekių pristatymo mokestis į minimalią užsakymo sumą nėra įskaitomas.

Pardavėjas dės pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį arba parinkti Pirkėjo užsakytai prekei analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę.

Jeigu Pardavėjo parinktos panašios prekės kaina yra mažesnė nei Pirkėjas yra sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas sumokamas į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pristatymo. Jeigu panašios prekės kaina yra didesnė, Pirkėjui nebereikės papildomai primokėti.

Jeigu Pirkėjo netenkina Pardavėjo parinkta panaši prekė, jis gali šią prekę grąžinti prekes pristačiusiam Pardavėjui siuntos pristatymo metu. Grąžinimo faktas pažymimas sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente (dokumentu laikomi ir elektroniniai įrenginiai).

Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, taip pat už siuntos pristatymo metu Pirkėjo grąžintas panašias prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą per 3 (tris) darbo dienas.

Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos DU MEDU e-parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu.

Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai Pardavėjas turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.

Pirkėjas pasirinkęs prekių pristatymą į gydymo ar bet kurias kitas viešąsias įstaigas, kitas negyvenamosios paskirties patalpas įsipareigoja užsakymą priimti prie pagrindinio įstaigos arba korpuso įėjimo.

Tuo atveju, kai Pirkėjo DU MEDU e-parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui arba reikiamo amžiaus sulaukusiam asmeniui (kai pristatomos alkoholio prekės), o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis DU MEDU e-parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles)), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo ir pakavimo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo ir pakavimo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui Pardavėjo nurodytu laiku (laiko ribose). Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val., sekmadienį ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 15 val. Pirkėjo pasirinkto laiko ribose Pirkėjo pasirinktą dieną (išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi).

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju (kurjeriu) patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę (išorinę prekių išvaizdą) ir komplektiškumą. Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (dokumentu laikomi ir elektroniniai įrenginiai), laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pretenzijos dėl prekių kiekio, kokybės (išorinės prekių išvaizdos) ir komplektiškumo gali būti pateiktos ne vėliau kaip prekių gavimo dieną DU MEDU e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „KONTAKTAI“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Prekės po siuntos patikrinimo Pirkėjui perduodamos tik tada, kai Pirkėjas pasirašo važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (dokumentu laikomi ir elektroniniai įrenginiai). Jei Pirkėjas dėl negalios, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose dokumentuose, jo pavedimu už jį pasirašo kitas asmuo arba Pardavėja (ar jo įgaliotas asmuo), Pirkėjui patvirtinus pasirašymo galimybę. Pirkėjui nepasirašius prekių važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (įskaitant ir elektroniniame dokumente), prekės Pirkėjui neperduodamos ir pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo ir pakavimo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

Energinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Pirkėjas gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) metų. Energiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas pilnametis prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus ir atsiimdamas prekes Pardavėjui (kurjeriui) pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiam prekes priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, Pardavėjas energinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (energinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, ir dėl to sutartis dėl energinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta.

Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų ir jis yra blaivus.

Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas (juridinis asmuo) užsakydamas alkoholinius gėrimus DU MEDU e-parduotuvėje patvirtina, kad alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms ar kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams ir nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme nustatytų apribojimų Pirkėjui įsigyti alkoholinių gėrimų.

Alkoholinius gėrimus DU MEDU e-parduotuvėje galima užsakyti kiekvieną dieną, tačiau jų pristatymas galimas tik Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme nurodytu laiku.

Pardavėjas (kurjeris) prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) visų pirma įvertina Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito 20 m. sulaukusiam prekes priimančio asmens) blaivumą (t. y. ar nėra požymių, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo, priimantis alkoholinius gėrimus, yra neblaivus ir (arba) apsvaigęs). Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami. Tokiu atveju laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito 20 m. sulaukusiam prekes priimančio asmens) neblaivumo ir Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas 20 m. sulaukęs prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimties) metų amžiaus bei atsiimdamas prekes Pardavėjui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 20 (dvidešimties) metų amžiaus, Pardavėjas alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta.

 

 

VI. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

 

Prekių kainos DU MEDU e-parduotuvėje yra nurodytos eurais (EUR). Visos kainos yra pateikiamos su bet kokios rūšies pridėtinės vertės ar kitais mokesčiais. Prekės parduodamos tokiomis kainomis, kurios galioja užsakymo pateikimo metu. Bankų mokesčiai gali būti taikomi priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojasi Pirkėjas.

Jei užsakymo pateikimo metu produkto kaina DU MEDU e-parduotuvėje ir DU MEDU fizinėje parduotuvėje skiriasi, taikoma DU MEDU e-parduotuvės kaina. Jei produkto kaina DU MEDU e-parduotuvėje  ir ant produkto pakuotės nurodyta kaina skiriasi, taikoma DU MEDU e-parduotuvės  kaina. Akcijos ir kitos rinkodaros kampanijos DU MEDU e-parduotuvėje ir DU MEDU fizinėse parduotuvėse gali skirtis.

Už suformuotą užsakymą Pirkėjas gali sumokėti tik naudodamas tuos mokėjimo metodus, kurie nurodyti DU MEDU e-parduotuvėje  mokėjimo metodų meniu (DU MEDU e-parduotuvės interneto svetainės skiltis „ATSISKAITYMO BŪDAI“. Sumokėti už prekes būtina iki prekių perdavimo - priėmimo.

 

 

VII. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

 

Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Prekei sugedus garantinio laikotarpio metu, remontas atliekamas garantijoje nustatytomis sąlygomis. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

Kiekvienos DU MEDU parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip, arba kai Pardavėjas yra importuotojas.

Pardavėjas neatsako už tai, kad DU MEDU e-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.

Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Esant ypatingai trumpiems garantiniams terminams prekės DU MEDU e-parduotuvėje yra pažymimos specialiu perspėjamuoju ženklu.

Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už DU MEDU e-parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

 

 

VIII. Baigiamosios nuostatos

 

Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Kilus žalai, kaltoji šalis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais atlygina nukentėjusiajai šaliai tiesioginius pagrįstus nuostolius.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Kiekvienas Pirkėjas – vartotojas turi galimybę spręsti su DU MEDU iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į DU MEDU bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, DU MEDU neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilnius, Vilniaus g. 25, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse, ar užpildyti prašymo formą Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (EGS) platformoje http://ec.europa.eu/odr), Europos Komisijos sukurtą įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo